Gallery Top
bannerline

The invitation

The Invitation

 

Chennai RA Puram Sringeri Mutt

Chennai RA Puram Sringeri Mutt

 

Welcome address by Sriman. G.R.Srinivasan.

Welcome address by Sriman. G.R.Srinivasan. (25.07.2015)

 

கங்கையும் காவிரியும் - Upanyasam by D.A.Joseph.

கங்கையும் காவிரியும் - Upanyasam by D.A.Joseph. (25.07.2015)

 

DAJ

கங்கையும் காவிரியும்

 

ஜெகம் காக்கும் ஜெகன்நாதன் - Upanyasam by D.A.Joseph.

ஜெகம் காக்கும் ஜெகன்நாதன் - Upanyasam by D.A.Joseph.


The audience.

The Audience.

 

D.A.Joseph honoured by Srimaan. Gopala Ramanujam Srinivasan (Photo-1)

D.A.Joseph honoured by Srimaan. Gopala Ramanujam Srinivasan.

 

Thanks giving by Sriman. Gopala Ramanujam Srinivasan.

Thanks giving by Sriman. Gopala Ramanujam Srinivasan.

 

<< Go back

 

bannerline
bannerline
bottombanner